www.smskawina.net
Strona głowna Napisz do nas Mapa strony

Informacje Rady Nadzorczej

RADA NADZORCZA - ZADANIA I KOMPETENCJE

Informacja Rady Nadzorczej

 Spółdzielni Mieszkaniowej...

więcej...

Galeria

Jubileusz 60-lecia

23 listopada br. z okazji Jubileuszu 60-lecia Spółdzielni...

więcej zdjęć
Budynki

Galeria zdjęć przedstawia  budynki naszej ...

więcej zdjęć
Jubileusz 50-lecia

W dniu 21 listopada 2008r. w Ośrodku rekreacyjnym...

więcej zdjęć

Dla członków spółdzielni

LOGIN
HASŁO
ZAPAMIĘTAJ

Jeżeli nie pamiętasz hasła - skorzystaj z opcji przywracania dostępu

Rozliczenia

Przejdź do systemu naliczania opłat

Przejdź

Informacje Rady Nadzorczej

Strona główna > Informacje Rady Nadzorczej
RADA NADZORCZA - ZADANIA I KOMPETENCJE 10.07.2023

Informacja Rady Nadzorczej

 Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Skawinie

 

Szanowni Państwo, do zadań Rady Nadzorczej należy przede wszystkim kontrolowanie i nadzorowanie działalności Spółdzielni. Rada czuwa nad pracą Zarządu, koryguje nieprawidłowości, a także jest instancją odwoławczą od decyzji Zarządu w sprawach dotyczących praw członków.

Swoje zadania kontrolne i nadzorcze Rada realizuje między innymi przez:

 • dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię planów Rzeczowo - finansowych;
 • badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych;
 • kontrolowanie sposobów załatwiania przez zarząd wniosków organów spółdzielni i ich członków;
 • dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków
 • rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu m.in. pism, wniosków, odwołań od decyzji;
 • powoływanie biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania;
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;
 • nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych.

Do głównych kompetencji Rady należy:

 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie;
 • wybór i odwoływanie członków Zarządu
 • uchwalanie przedmiotowych regulaminów wymaganych do prawidłowego działania Spółdzielni i zasad działania określonych w Statucie Spółdzielni;
 • uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni;
 • uchwalenie Regulaminów Zarządu i komisji Rady Nadzorczej;
 • dokonywanie wykluczeń lub wykreśleń z rejestru członków Spółdzielni.

Rada Nadzorcza powoływana jest na 3 letnią kadencję przez Walne Zgromadzenie Członków. Skład obecnej Rady zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia liczy 9 osób i został powołany na kadencję 2023 ÷ 2026. Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada ukonstytuowała się w następującym składzie:

1. Andrzej Maksymiuk             -  Przewodniczący
2. Bronisław Godawa              -  Z-ca Przewodniczącego
3. Zofia Dyttwach                    -  Sekretarz
4. Marzena Ożóg                     -  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5. Jam Liskiewicz                     -  Przewodniczący Komisji GZM
6. Ewa Ciepichał                      - Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
7. Franciszek Kubala               -  Członek Komisji Rewizyjnej
8. Edward Drożdziewicz          - Z-ca Przewodniczącego Komisji Gzm
9. Krystyna Janas                    -  Członek Komisji GZM

 

                                                                                             Przewodniczący Rady Nadzorczej                                                                                      

Skawina  10.07.2023 r.

Wróć do informacji