www.smskawina.net
Strona głowna Napisz do nas Mapa strony

Informacje Rady Nadzorczej

RADA NADZORCZA - ZADANIA I KOMPETENCJE

Informacja Rady Nadzorczej

 Spółdzielni Mieszkaniowej...

więcej...

Galeria

Jubileusz 60-lecia

23 listopada br. z okazji Jubileuszu 60-lecia Spółdzielni...

więcej zdjęć
Budynki

Galeria zdjęć przedstawia  budynki naszej ...

więcej zdjęć
Jubileusz 50-lecia

W dniu 21 listopada 2008r. w Ośrodku rekreacyjnym...

więcej zdjęć

Dla członków spółdzielni

LOGIN
HASŁO
ZAPAMIĘTAJ

Jeżeli nie pamiętasz hasła - skorzystaj z opcji przywracania dostępu

Rozliczenia

Przejdź do systemu naliczania opłat

Przejdź

Ogłoszenia

Strona główna > Ogłoszenia
Walne Zgromadzenie 2024 r. 5.06.2024

Z A W I A D O M I E N I E          

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Skawinie    

na podstawie  § 114 ust. 1 Statutu

         zwołuje na dzień  28.06.2024 roku o godzinie 17.00

 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej  w Skawinie

 

które odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Konstytucji 3Maja 4w Skawinie z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie obrad.

2.   Omówienie trybu obradowania i podejmowania uchwał.

3.   Wybór Prezydium Zebrania.

4.   Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5.   Odczytanie porządku obrad.

6.   Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawomocności

      Walnego Zgromadzenia i obecności Członków.  

7.   Odczytanie listy pełnomocnictw.

8.   Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r. 

10. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2023 oraz informacja o bieżącej działalności

      Spółdzielni.

11. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.

12. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 r.

13. Omówienie wyników badania Sprawozdania finansowego za 2023 r. przeprowadzonego

      w trybie lustracji przez MZRSM w Tarnowie.

14. Omówienie i uchwalenie zmian statutu Spółdzielni.

15. Podjęcie uchwał w przedmiocie:  

      a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 r.

      b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.

      c) przeznaczenia osiągniętej nadwyżki bilansowej - zysku netto za 2023 r.

     d) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2023 r.

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką

      Spółdzielnia może zaciągnąć.

17. Dyskusja.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

 

Członkowie Spółdzielni mogą brać udział w Zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Informujemy, że zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 9.09.2017 r., członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika.

Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo

powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać m.in. imię i nazwisko mocodawcy, jego adres oraz imię i nazwisko pełnomocnika wraz z numerami dowodu osobistego lub paszportu umożliwiającego identyfikację tych osób, datę Walnego Zgromadzenia, w którym pełnomocnik ma reprezentować członka i być podpisane w sposób czytelny przez członka udzielającego pełnomocnictwa. 

 

      Materiały dotyczące problematyki Walnego Zgromadzenia Spółdzielni są do wglądu   

      codziennie w godzinach od 10.00-14.00 tj:

      - Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2023 r.

      - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r.

      - Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2023 r.

      - Sprawozdanie finansowe za 2023 r.

      - Protokół z lustracji problemowej obejmującej badanie sprawozdania finansowego za

        rok 2023 przeprowadzonej w SMLW w Skawinie.

      - Protokół i wnioski z przeprowadzonej lustracji za lata 2019-2021.

 

Natomiast projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad będą do wglądu dla członków Spółdzielni od dnia 12.06.2024 r. codziennie w dni robocze w sekretariacie Spółdzielni w godzinach od 10.00 – 14.00.  

 

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są również dostępne w zakładce „Dla członków spółdzielni” na stronie internetowej: www.sm.skawina.net

 

Na zebranie prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.


Za Zarząd :

 

                           Z-ca Prezesa Zarządu     

                              d/s Technicznych                                                     Prezes Zarządu

                        mgr  inż. Wiesław Karaś                                       mgr inż. Bogdan Wicher

 

Skawina 04.06.2024 r.

Dzień 31 maja 2024 r. dniem wolnym 27.05.2024

Uprzejmie informujemy że w dniu 31 maja 2024 r. biura administracji
Spółdzielni będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Zapraszamy ponownie 03 czerwca.

 W sprawach awarii prosimy kontaktować się z dyżurnymi pod nr tel.:

Instalator wod-kan-gaz-c.o.     692-049-725
Elektryk                                      692-688-773

Dzień 02 maja 2024 dniem wolnym 26.04.2024

Uprzejmie informujemy że w dniu 02 maja 2024 r. biura administracji
Spółdzielni będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Zapraszamy ponownie 06 maja.

 W sprawach awarii prosimy kontaktować się z dyżurnymi pod nr tel.:

Instalator wod-kan-gaz-c.o.     692-049-725
Elektryk                                      692-688-773

Dzień 14 sierpnia 2023 dniem wolnym 10.08.2023

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.08.2023 r.

Biura Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej  będą nieczynne.

W sprawach awarii prosimy kontaktować się

z dyżurnymi pod nr tel.

 

Wod-kan-gaz-c.o.     692-049-725

Elektryk                    692-688-773

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... koniec ] stron: 28