www.smskawina.net
Strona głowna Napisz do nas Mapa strony

Informacje Rady Nadzorczej

RADA NADZORCZA - ZADANIA I KOMPETENCJE

Informacja Rady Nadzorczej

 Spółdzielni Mieszkaniowej...

więcej...

Galeria

Jubileusz 60-lecia

23 listopada br. z okazji Jubileuszu 60-lecia Spółdzielni...

więcej zdjęć
Budynki

Galeria zdjęć przedstawia  budynki naszej ...

więcej zdjęć
Jubileusz 50-lecia

W dniu 21 listopada 2008r. w Ośrodku rekreacyjnym...

więcej zdjęć

Dla członków spółdzielni

LOGIN
HASŁO
ZAPAMIĘTAJ

Jeżeli nie pamiętasz hasła - skorzystaj z opcji przywracania dostępu

Rozliczenia

Przejdź do systemu naliczania opłat

Przejdź

Ogłoszenia

Strona główna > Ogłoszenia
Dzień 14 sierpnia 2023 dniem wolnym 10.08.2023

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.08.2023 r.

Biura Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej  będą nieczynne.

W sprawach awarii prosimy kontaktować się

z dyżurnymi pod nr tel.

 

Wod-kan-gaz-c.o.     692-049-725

Elektryk                    692-688-773

Walne Zgromadzenie 2023 20.06.2023

Z A W I A D O M I E N I E          

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Skawinie    

na podstawie  § 114 ust. 1 Statutu

         zwołuje na dzień  30.06.2023 roku o godzinie 17.00

 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej  w Skawinie

 

które odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Konstytucji 3Maja 4w Skawinie z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie obrad.

2.   Omówienie trybu obradowania i podejmowania uchwał.

3.   Wybór Prezydium Zebrania.

4.   Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5.   Odczytanie porządku obrad.

6.   Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawomocności

      Walnego Zgromadzenia i obecności Członków.  

7.   Odczytanie listy pełnomocnictw.

8.   Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2019, 2020, 2021 i 2022 r.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019,

      2020, 2021 i 2022 r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na następną

      kadencję.

11. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

12. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019, 2020, 2021 i 2022 r. oraz informacja

      o bieżącej działalności Spółdzielni.

13. Rozpatrzenie wniosków z przeprowadzonej lustracji za lata 2016-2018 i 2019-2021.

14. Przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej.

15. Wybór delegata na X Zjazd Delegatów MZRSM  z siedzibą w Tarnowie.

16. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019,2020, 2021 i 2022 r.

17. Omówienie Sprawozdań Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania finansowego

      za 2019, 2020,2021 i 2022 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych

      dla jednostek małych.

19. Podjęcie uchwał w przedmiocie:  

      a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności za 2019, 2020, 2021 i 2022 r.,

      b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019, 2020, 2021 i 2022 r.,

      c) przeznaczenia osiągniętej nadwyżki bilansowej-zysku netto za 2019,2020,2021 i 2022r.

     d) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2019, 2020, 2021 i 2022 r.

      e) przyjęcia wniosków polustracyjnych za lata 2016-2018 i 2019-2021.

20. Podjęcie uchwały w przedmiocie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką

      Spółdzielnia może zaciągnąć.

21. Ogłoszenie wyników wyborów na członków Rady Nadzorczej.

22. Dyskusja.

23. Wolne wnioski.

24. Zamknięcie obrad.

Członkowie Spółdzielni mogą brać udział w Zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Informujemy, że zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 9.09.2017 r., członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika.

Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo

powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać m.in. imię i nazwisko mocodawcy, jego adres oraz imię i nazwisko pełnomocnika wraz z numerami dowodu osobistego lub paszportu umożliwiającego identyfikację tych osób, datę Walnego Zgromadzenia, w którym pełnomocnik ma reprezentować członka i być podpisane w sposób czytelny przez członka udzielającego pełnomocnictwa.

 

Materiały dotyczące problematyki Walnego Zgromadzenia Spółdzielni są do wglądu codziennie w godzinach od 10.00-14.00 tj:

- protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 r.

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2019,2020,2021 i 2022 r.

- Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019,2020,2021 i 2022 r.

- Sprawozdanie finansowe za 2019, 2020, 2021 i 2022 r.

- Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania finansowego Spółdzielni za 

  2019, 2020, 2021 i 2022 r.

- protokół i wnioski z przeprowadzonej lustracji za lata 2016-2018 i 2019-2021

 

Natomiast projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad będą do wglądu dla członków Spółdzielni od dnia 15.06. 2023 r. codziennie w dni robocze w sekretariacie Spółdzielni w godzinach od 10.00 – 14.00.  

 

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są również dostępne w zakładce „Dla członków spółdzielni” na stronie internetowej: www.sm.skawina.net

 

Na zebranie prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.

 

 

Skawina 06.06.2023 r.

Dzień 2 maja dniem wolnym 24.04.2023

Uprzejmie informujemy że w dniu 02 maja 2023 r. biura administracji
Spółdzielni będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Zapraszamy ponownie 04 maja.

 W sprawach awarii prosimy kontaktować się z dyżurnymi pod nr tel.:

Instalator wod-kan-gaz-c.o.     692-049-725
Elektryk                                      692-688-773

Dzień 31 października 2022 dniem wolnym 27.10.2022

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.10.2022 r.

Biura Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej  będą nieczynne.

W sprawach awarii prosimy kontaktować się

z dyżurnymi pod nr tel.

 

Wod-kan-gaz-c.o.     692-049-725

Elektryk                    692-688-773

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... koniec ] stron: 28